Contact

Voor alle vragen en verzoeken zoals die verder uitgelegd worden hieronder kun je ons mailen op dit mailadres:

 

AjaxTotaal is een niet commerciële hobbysite.

 

+ We zoeken nieuwe medewerkers:

–         redactioneel talent

–         (technische) moderators die minimaal overweg kunnen met Phpbb en WordPress

–         beheerders die de nieuwsfoto’s willen bewerken/maken

–         affiniteit hebben met heden maar ook met het Verleden en De Toekomst

 

+ Wil je een linkruil voorstellen? Dat kan! Voor linktips kun je mailen. Plaats voordat je een voorstel doet een link naar Ajaxtotaal.nl op jouw website.

 

Ajaxtotaal.nl is een onafhankelijke fansite van Ajax. Wij streven ernaar om alle supporters, fans en bezoekers op de hoogte te houden van het laatste nieuws rondom Ajax. Het nieuws wordt geplaatst door echte Ajax-supporters die elke dag het internet en andere media doorspeuren naar al het nieuws omtrent Ajax. Naast het vaste nieuws melden wij ook geruchten die via onder meer het buitenland en insiders van Ajax binnenkomen. Verder hebben wij een zeer actief forum waar de Ajax kenners met elkaar in discussie gaan over alles wat speelt om Ajax.

 

Nederlands
Door het bezoeken/gebruiken van Ajaxtotaal.nl (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over “wij”, “ons”, “onze”, Ajaxtotaal.nl of http://www.ajaxtotaal.nl/forum/index.php), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik Ajaxtotaal.nl dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van Ajaxtotaal.nl. Als je wel gebruik blijft maken van Ajaxtotaal.nl, ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar Ajaxtotaal.nl gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen. Je gaat ook akkoord met het feit dat Ajaxtotaal.nl het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie als registratiegegevens en geplaatste posts in onze database wordt opgeslagen. De informatie in de vorm van geplaatste posts blijven altijd online op het forum zelfs na het eindigen van je account . Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Ajaxtotaal.nl is niet verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

English
By visiting/making use of Ajaxtotaal.nl (Hereafter called either “We”, “Us”, “Our” or http://www.ajaxtotaal.nl/forum/index.php ), you automatically agree to the following conditions. If you refuse to agree to the conditions we ask you not to visit Ajaxtotaal.nl anymore. We reserve the right to change these conditions at any time and will inform you when possible. We recommend you check the conditions for any changes made. If you refuse to agree to the revised conditions we ask you not to visit Ajaxtotaal.nl anymore. If you decide to make further use of Ajaxtotaal.nl you automatically agree to the revised conditions.

By agreeing to the conditions you declare you won’t be posting any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, racist, sexually-orientated or any other content sites which is in violation with the international laws, the laws of your own country as well as the laws of the country where Ajaxtotaal.nl is hosted. If you however do violate these rules, this may lead to you being immediately banned and, if we find it necessary, will contact your Internet Service Provider. Your IP-address is saved upon registration and with every message posted on the forum, which makes it possible for us to enforce the conditions you agree to earlier. You also agree to Ajaxtotaal.nl having the right to close, remove or edit your messages/topics when the crew feels this is necessary. You also allow your information such like registar information or posts to be saved in the forum’s database. The posts will always be online even when you lose your account. This information will never be shared with third parties without your consent unless a judge says otherwise. Ajaxtotaal.nl shall not be held responsible if your information is published due to a security breach.

Lees eerst De Regels op het Forum!! Als lid en bezoeker ga je automatisch akkoord met deze regels en disclaimer!!!

Disclamer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Tekst, afbeeldingen, video’s en andere media

Elke tekst, afbeelding, video en andere media die door een derde op Ajaxtotaal.nl wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Ajaxtotaal.nl. Ajaxtotaal.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie, foto’s & afbeeldingen welke op de Ajaxtotaal.nl beschikbaar word(t/en) gesteld.

Notice and Takedown

Indien u van mening bent dat content die op de Ajaxtotaal.nl is geplaatst, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan wel in strijd zijn met de gedragsregels van de website, kunt u dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar:

Een nauwkeurige beschrijving van de content die volgens u inbreukmakend is alsmede de vindplaats van deze inbreukmakende content;

  • Een nauwkeurigere beschrijving van de reden waarom content inbreukmakend is;
  • Gegevens voor zover bekend van degene die de inbreukmakende content op de website heeft geplaatst;
  • Bewijs dat content inbreukmakend is;
  • Contactgegevens die ons in staat stelt contact met u op te nemen (naam, adres telefoonnummer en emailadres);

U garandeert dat bovenstaande informatie juist en volledig is en dat u uw klacht te goeder trouw heeft ingediend. Schade die ontstaat door misbruik van de Notice and Takedown procedure zal op u worden verhaald.

U vrijwaart Ajaxtotaal.nl nadrukkelijk voor alle schade en kosten die het gevolg is van eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van uw klacht. Klachten die niet alle informatie bevatten zoals hierboven weergegeven, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien uw klacht volgens ons voldoet aan bovenstaande vereisten, zullen wij de desbetreffende content voorlopig verwijderen. U zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zullen de gegrondheid van de klacht beoordelen aan de hand van de gedragsregels die op de website van toepassing zijn en de door u aangedragen bewijsmateriaal.

Na beoordeling van uw klacht beslist Ajaxtotaal.nl of de content definitief verwijderd blijft of weer terug op de website geplaatst zal worden. U wordt van het besluit per e-mail op de hoogte gebracht.

 

Text, images, videos and other media

Text, images, videos and other media any text, image, video and other media that is placed by a third party on Ajaxtotaal .nl, falls under the responsibility of that party and not of Ajaxtotaal.nl. Ajaxtotaal.nl is in no way responsible or liable for any direct or indirect damage, howsoever arising, which loss of data, loss of income or data, by use of & images on Ajaxtotaal.nl information, photos become available.

Notice and Takedown

If you believe that content that is placed on Ajaxtotaal.nl, infringes your rights or rights of third parties or violate the rules of conduct of the website, you can communicate it to us by sending an e-mail to:

A precise description of the content that you believe is infringing and the location of these infringing content;

· A more accurate description of the reason why content is infringing;

· Data where known of the person who has posted the infringing content on the website;

· Proof that content is infringing;

· Contact details which allows us to contact you

(name, address, telephone number and email address)

You warrant that the above information is complete and correct and that you have submitted your complaint in good faith. Damage resulting from misuse of the Notice and Takedown procedure you will be recovered.
You indemnify Ajaxtotaal.nl specifically for all damages and costs arising from any claims by third parties as a result of your complaint. Complaints that do not contain all information as shown above, will not be taken in treatment.

If your complaint meets the above requirements according to us, we will remove the relevant content for the time being. You will be informed by e-mail. We will assess the merits of the complaint on the basis of the code of conduct rules that apply on the website and the evidence put forward by you.
After assessing your complaint Ajaxtotaal.nl decides or the content is permanently deleted or will be posted back on the website. You will be informed of the decision by e-mail.

 

 

Medewerkers:

Beheerder:

Toby Verweij.

Andere medewerkers:

Gert-Jan Holvast

Jesper Pollmann

Chris Remmelzwaal

Henk van Rij